หงษ์เหลี่ยม นุชจรีย์. 2017. “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 8 (1):10-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493.