สุวรรณนาคินทร์ อัจฉรา. 2017. “ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”. Siriraj Medical Bulletin 8 (1):19-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499.