รักบางบูรณ์ ธันยพร. 2017. “ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร”. Siriraj Medical Bulletin 8 (2):62-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81525.