ธรรมวุฒิ วุฒิรัต. 2017. “การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 7 (1):20-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545.