เชื่อมสุข ประภาพร. 2017. “งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”. Siriraj Medical Bulletin 7 (2):84-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584.