ศรีประภาภรณ์ วัลลีย์. 2017. “ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 6 (1):15-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670.