บวรกิตติ สมชัย. 2017. “ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา”. Siriraj Medical Bulletin 6 (1):46-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675.