สถิรเรืองชัย ศักดา. 2017. “การรักษาความลับของผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin 6 (2):95-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709.