ธรรมลิขิตกุล วิษณุ. 2017. “เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ”. Siriraj Medical Bulletin 6 (2):117-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712.