นวพันธุ์ กติกา. 2017. “การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin 4 (3):83-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920.