สุขพณิชนันท์ สัญญา. 2017. “การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission)”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):7-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956.