เจียรกุล นิธิพัฒน์. 2017. “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):10-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81957.