เหลืองสุวรรณ ศิวดี. 2017. “การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):16-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959.