เพ็ชรยิ้ม สมสิญจน์. 2017. “การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):21-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960.