ไอรมณีรัตน์ เชิดศักดิ์. 2017. “การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):31-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961.