ฟองศิริไพบูลย์ วิสูตร. 2017. “แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ”. Siriraj Medical Bulletin 2 (1):44-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963.