เศรษฐบรรจง สุภาวรรณ. 2017. “พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation”. Siriraj Medical Bulletin 2 (2):84-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974.