ปาลเดชพงศ์ เด่นหล้า. 2017. “การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ”. Siriraj Medical Bulletin 2 (2):92-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975.