สุขพณิชนันท์ สัญญา. 2017. “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์”. Siriraj Medical Bulletin 2 (2):107-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978.