สวัสดิ์มงคล ปานทิพย์. 2017. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors Influence the Success of ICD Coding for Inpatients at Siriraj Hospital)”. Siriraj Medical Bulletin 2 (3):121-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027.