ถิฐาพันธ์ วิทยา. 2017. “การฝากครรภ์ยุคใหม่”. Siriraj Medical Bulletin 1 (1):13-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072.