สุขพณิชนันท์ สัญญา. 2017. “เตมเปราตูระ (Temperature)”. Siriraj Medical Bulletin 1 (1):49-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079.