ถิฐาพันธ์ วิทยา. 2017. “ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ”. Siriraj Medical Bulletin 1 (1):55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82080.