สุวรรณกูล ภาวิณี. 2017. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ”. Siriraj Medical Bulletin 1 (1):61-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085.