เลิศบรรณพงษ์ ตรีภพ. 2017. “น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม”. Siriraj Medical Bulletin 1 (2):81-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82108.