ถิฐาพันธ์ วิทยา. 2017. “ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite)”. Siriraj Medical Bulletin 1 (2):105-6. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118.