ธรรมลิขิตกุล วิษณุ. 2017. “โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา”. Siriraj Medical Bulletin 1 (3):152-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129.