ถิฐาพันธ์ วิทยา. 2017. “ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo)”. Siriraj Medical Bulletin 1 (3):159-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131.