ฟองศิริไพบูลย์ วิสูตร. 2017. “ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน”. Siriraj Medical Bulletin 1 (3):171-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136.