วิบูลย์สุข สุชีรา. 2017. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 10 (2):83-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669.