ดังก้อง แสงอรุณ. 2017. “การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”. Siriraj Medical Bulletin 10 (2):115-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678.