นาคช่วย ป., อินประสงค์ ล., ตันตระกูล ว., ทองใบ ป. and จันต๊ะนุ พ. (2017) “MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 10(3), pp. 186–190. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238 (Accessed: 23 February 2024).