วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. (2017) “วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด”, Siriraj Medical Bulletin, 10(3), pp. 204–212. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250 (Accessed: 1 March 2024).