เรืองวิญญูเวช อ. (2018) “นวัตกรรม Skin Port Protector”, Siriraj Medical Bulletin, 11(1), pp. 46–50. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704 (Accessed: 27 February 2024).