ตานพิพัฒน์ ส., รัตนสุวรรณ ด. and อรุณธารี ป. (2018) “Array ”, Siriraj Medical Bulletin, 11(2), pp. 110–117. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150668 (Accessed: 3 March 2024).