วังแสง ช. (2019) “การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor”, Siriraj Medical Bulletin, 11(3), pp. 208–215. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857 (Accessed: 28 February 2024).