นักไร่ น., ลีวานันท์ ป. and แสงศรี ว. (2019) “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล”, Siriraj Medical Bulletin, 9(3), pp. 168–174. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397 (Accessed: 28 February 2024).