พนาดำรง เ. (2019) “การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling)”, Siriraj Medical Bulletin, 9(3), pp. 194–196. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452 (Accessed: 5 March 2024).