กิจเลิศผล อ., กิรติวงศ์วรรณ ร., กาญจนาเพ็ญกุล ด., หอมเทียน จ., นุชสา พ., ลิบุตรดี ธ. and ฬียาพรรณ จ. (2019) “โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Medical Bulletin, 12(2), pp. 72–78. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218 (Accessed: 22 February 2024).