หนูเสน พ., แรงครุฑ ส. and ทองสุขใส ส. (2019) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 12(2), pp. 87–94. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225 (Accessed: 28 February 2024).