นาคบุญนำ ร., ผึ่งผาย ก. and กังธีรวัฒน์ ว. (2019) “การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, Siriraj Medical Bulletin, 12(2), pp. 116–121. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235 (Accessed: 5 March 2024).