สุวรรณไตรย์ พ. and หงษ์เหลี่ยม น. (2019) “แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 12(3), pp. 153–160. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405 (Accessed: 28 February 2024).