สกุลกันบัณฑิต ก., โชคไพศาล ว., โตเจริญโชค ธ. and พรวิลาวัณย์ ส. (2019) “การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด”, Siriraj Medical Bulletin, 12(3), pp. 188–195. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444 (Accessed: 28 February 2024).