ธิคม ณ., ชัยวัฒน์ อ. and จิตตวัฒนรัตน์ ก. (2019) “ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม”, Siriraj Medical Bulletin, 12(3), pp. 196–201. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451 (Accessed: 2 March 2024).