โสธนะเสถียร ส. . . and ศรีประภาภรณ์ ว. . . . (2020) “การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 3(1), pp. 31–39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938 (Accessed: 5 March 2024).