สุขพิชนันท์ ส. . (2020) “เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข”, Siriraj Medical Bulletin, 3(3), pp. 114–115. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946 (Accessed: 23 February 2024).