สุศิวะ จ. ., รัชตเมธาวิน ศ. . ., ลำใย โ. ., บุญประเสริฐ ส. . ., เตชะวรพัฒนา ส. . and คำก้อน ส. . (2020) “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Medical Bulletin, 3(3), pp. 121–128. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949 (Accessed: 27 February 2024).