นวลมิ่ง ป., ตันสกุล ส., ซื่ออุดมทรัพย์ จ. and ศรีนวลไชย ว. (2020) “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Medical Bulletin, 13(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039 (Accessed: 29 February 2024).