คงสมชม อ., สุดาชม ว. and เจนวรรณธนะกุล ป. (2020) “ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร ”, Siriraj Medical Bulletin, 13(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048 (Accessed: 1 March 2024).