ยวนใจ อ., กลิ่นขจร อ., วรมาลี ส. and วัชระเกษมสุนทร จ. (2020) “ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย”, Siriraj Medical Bulletin, 13(2), pp. 155–163. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655 (Accessed: 28 February 2024).